Taiwan

Chunghua MinkuoYEAR DATE EVENT PRESIDENT PRIME MINISTER
1895 2 june Japanese Colony
1945 25 october China Provence
1949 21 january Republic Lee Tsung-jen Yen Hsi-shan
1950 1 march Chiang Kai-shek Ch'en Ch'eng (I)
1954 7 june Yü Hung-chün
1958 30 june Ch'en Ch'eng (II)
1963 15 december Yen Chia-kan
1972 29 may Chiang Ching-kuo
1975 5 april Yen Chia-kan
1978 20 may Chiang Ching-kuo
1978 30 may Sun Yün-suan
1984 20 may Yü Kuo-hwa
1988 13 january Lee Teng-hui
1989 21 may Lee Huan
1990 30 may Hau Pei-tsun
1993 10 february Lien Chan
1997 1 september Vincent Siew
2000 20 may Chen Shui-bian Tang Fei
2000 6 october Chang Chun-hsiung (I)
2002 1 february Yu Shyi-kun
2005 1 february Frank Hsieh
2006 25 january Tseng-chang
2007 14 may Chang Chun-hsiung (II)
2008 20 may Ma Ying-jeou
2009 10 september Wu Den-yih
2013 31 january Jiang Yi-huah
2014 8 december Mao Chi-kuo
2016 1 february Simon Chang
2016 15 march Lin Chuan
2016 20 May Tsai Ing-wen
2017 8 september Lai Ching-te
2019 14 january Su Tseng-chang
2023 25 january Chen Chien-jen


Return to Asia

Return to General Index