Daghestan


YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1918 january Emirate emir Najmuddin Hotso
1921 20 january Sovietic Socialist Republic Nazhmuddin Samurski
1923 Magomet Alibekovich Dalgat
1937 Adilgirei Takhtarov
1953 Gusein Mamedov
1956 Shakhrudin Magometovic Shamkhalov (I)
1959 Gadshikasum Shikhmurzaevic Aliev
1962 Roza Abdulbasyrovna Eldarova
1969 Kh. I. Amirkhanov
1971 Shakhrudin Magometovic Shamkhalov (II)
1979 Alipasha Dzhalalovic Umalatov
1987 august Magomedali Magomedovich Magomedov
1992 31 march Russian self-governing Republic Magomedali Magomedovich Magomedov
2006 16 february Mukhu Aliyev
2013 8 september Ramazan Abdulatipov
2017 3 september Vladimir Vasilyev
2020 5 october Sergey Melikov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index