Sakha


YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1922 27 april Sovietic Socialist Republic G. Yefimov
1923 P.A. Stepov-Oyunsky
1926 M.V. Megezhevsky
1927 M.K. Ammosov
1928 N.V. Buhyakin
1929 A.K. Andryev
1931 N.S. Yemelyanov
1934 Aleksandr Gavriylovich Gabyseb
1942 P.V. Ammosov
1945 Sofiya P. Sidorova
1959 Mariya Dmitriyevna Nartakhova
1963 Aleksandra Yakovlevna Ovchinikova
1985 Lyuliya Nikolayevna Grigoryeva
1989 Mikhail Yefimovich Nikolayev
1991 15 january Russian Republic Mikhail Yefimovich Nikolayev
2002 27 january Vyacheslav Shtyrov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index