Mordvia


1930-1992

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1930 10 january Russian provence
1934 20 december Sovietic Socialist Republic N.G. Surdin
1937 Mikhail Andreyevich Chembulatov
1946 I. Ya. Tingaev
1947 Vera Petrovna Lemonoza
1949 M. Selyukin
1954 Stepan Gerasimovich Nikolayev
1965 Yefimya Davydova Yaskina
1975 Ivan Pavlovich Astaikin
1979 Aleksandr Osipovich Piksayev
1991 august Nikolay Vasilyevich Biryukov (I)

1992-1995

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1992 13 january Vasily Dmitriyevich Guslyannikov
1993 31 march Russian Republic Nikolay Vasilyevich Biryukov (II)
1995 24 january Nikolay Ivanovich Merkushkin

1995-

YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1995 30 march
2012 12 may Vladimir Volkov
2020 18 november Artyom Zdunov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index