Tatarstan


YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1227 Khanate of Blue Horde Khan Batu
1256 Khan Sartaq
1257 Khan Ulaghchi
1257 Khan Berke
1267 Khan Mongke Temur
1280 Khan Tode Mongke
1287 Khan Tole Buqa
1291 Khan Toqta
1313 Khan Muhammad Ozbeg
1341 Khan Tini Beg
1342 Khan Jani Beg
1357 Khan Berdi Beg
1359 interregnum
1377 Jhanate og Golden Orde Khan Toqtamish
1395 Khan Temur Qutlugh
1401 Khan Shadi Beg
1407 Khan Pulad
1410 Khan Temur
1412 Khan Jalal adDin
1412 Khan Karim Berdi
1414 Khan Kebek
1417 Khan Yeremferden
1419 Khan Ulugh Muhammad and Dawlat Berdi
1422 Khan Baraq
1433 Khan Sayyad Ahmad I
1435 Khan Kuchuk Muhammad
1465 Khan Ahmad
1481 Khan Sahykh Ahmad
1502 Annexed by Krimea Khanate
1920 27 may Sovietic Socialist Republic Burkhan Mansurov
1923 Khachmandanov
1925 Shaimardanov
1930 Kh. I. Mratkhazin
1931 Kiyam Alimbekovich Abramov
1932 M. Yagudin
1934 G.G. Baichurin
1937 Galey Afzaletkhinovich Dinmukhamedov
1950 S.N. Nizamov
1957 Kamil Fatykhovich Faseev
1960 Salikh Gilimkhanovich Batyev
1985 Anvar Badretdinovich Bagautdinov
1990 31 august Russian Republic Mintimer Sharipovich Shaimev
1994 15 february Federate Republic with Russia Mintimer Sharipovich Shaimev
2010 25 march Rustam Minnikhanov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index