Udmurt Republic


YEAR DATE EVENT PRESIDENT
1920 4 november Russian provence
1934 28 december Sovietic Socialist Republic G.A. Ivanov
1937 Reshetnikov
1937 Semyon Alekseyevich Maksimov
1943 I.T. Voronchikhin
1945 Artym Yefimovich Pavlov
1947 Vikenty Nikolayevich Shiskov
1956 L.F. Ignatev
1963 Pytor Petrovich Sysoev
1979 Afanasy Ilich Tubylov
1990 Valentin Kuzmich Tubylov
1992 31 march Russian Republic Valentin Kuzmich Tubylov
1995 19 april Aleksandr Aleksandrovich Volkov
xxxx Aleksandr Solovyov
2017 4 april Aleksandr Brechalov

Return to Russian Federation

Return to Europe

Return to General Index