Japan (4)

1603-1867 Empire (shogun Edo era)


YEAR DATE EVENT EMPEROR PRIME MINISTER
1603 12 february Tokugawa dynasty assumes the shogunate shogun Ieyasu Tokugawa
1605 shogun Hidetada
1611 Go Mizmo
1623 shogun Iemitsu
1630 Myosho
1643 Go Komyo
1651 shogun Ietsuna
1656 Go Nishio
1663 Reigen
1680 8 may shogun Tsunayashi
1687 2 may Asahito
1709 10 january shogun Ienobu
1709 27 july Yashuhito
1712 14 october shogun Ietsugu
1716 30 april shogun Yoshimune
1735 13 april Teruhito
1745 shogun Ieshiga
1747 9 june Toshito
1761 12 june shogun Ieham
1762 15 september Empress Toshi-ko
1771 9 jauary Hidehito
1780 1 january Tomohito
1787 15 april shogun Ienari
1817 7 may Ayahito
1837 2 april shogun Ieyoshi
1846 10 march Osahito
1853 23 october shogun Iesada
1858 1 december shogun Iemochi


Return to Japan

previous page

next page

Return to Asia

Return to General Index