Japan (3)

1185-1603 Empire (shogun medieval era)


YEAR DATE EVENT EMPEROR PRIME MINISTER
1185 Go-Toba shogun Yorimoto Minamoto
1199 Tsuchi-makado shogun Yoriie Minamoto
1203 shogun Sanetomo Minamoto
1219 -
1211 Juritoku
1222 Chukyo
1226 Go-Horikawa shogun Yoritsume Fujiwara
1232 Yojo
1242 Go-Saga
1244 shogun Yoritsugu Fujiwara
1246 Go-Fukakusa
1252 shogun Munetaka
1259 Kameyama
1266 shogun Koreyasu
1274 Go-Uda
1288 Fushimi
1289 shogun Hisa-Akira
1298 Go-Fushimi
1301 Go-Nijyo
1308 Hanazono shogun Morikuni
1318 Go-Daigo
1333 shogun Morinaga
1334 shogun Narinaga
1338 shogun Takauji Ashikaga
1339 Go-Murakami
1358 shogun Yoshiakira
1367 shogun Yoshimitsu
1373 Go Komeyama
1382 Go Komatsu
1395 shogun Yoshimochi
1414 Sholo
1423 shogun Yoshikazu
1425 -
1428 shogun Yshinori
1429 Go Hanazono
1441 shogun Yoshikatsu
1443 -
1449 shogun Yoshimasa
1465 Go Tsuchimikado
1474 shogun Yoshihisa
1489 shogun Yoshitana (I)
1493 shogun Yoshizumi
1508 shogun Yoshitana (II)
1521 Go Kashiwabara shogun Yoshiham
1536 Go Nara
1545 shogun Yoshitern
1565 -
1560 Ogimachi
1568 shogun Yoshihide
1568 shogun Yoshiaki
1573 -
1586 Go Yozei


Return to Japan

previous page

next page

Return to Asia

Return to General Index