Japan (1)

Empire (ancient age)


YEAR DATE EVENT EMPEROR
660 b.C. Empire Tenno
585 b.C. Suisei
548 b.C. Annei
510 b.C. Itoku
475 b.C. Kosho
392 b.C. Koan
260 b.C. Korei
214 b.C. Kogen
157 b.C. Kaikwa
97 b.C. Sujin
30 b.C. Suinin
71 Keiko
131 Seimu
190 Chuai
201 Jingo
269 Ojin
310 Nintoku
399 Richu
405 Hanzei
411 Inkyo
453 Anko
456 Yuryaku
479 Seinei
485 Kenzo
487 Ninken
498 Muretsu
506 Keitai
531 Ankan
535 Senkwa
539 Kimmei
571 Bidatsu
585 Yomei
587 Sujun
592 Tenno
628 Jomei
641 Kogyoku
645 Kotuku
654 Saimei
661 Tenji
671 Kobun
672 Temmu
686 Jito
696 Mommu
707 Gemmei
714 Gensho
723 Shomu
748 Koken
757 Junin
765 Shotoku
769 Konin
781 Kwammu


Return to Japan

next page

Return to Asia

Return to General Index