Japan (2)/H1>

0805-1185 Empire (Heian era)


YEAR DATE EVENT EMPEROR PRIME MINISTER
805 Heijo
810 Saga
824 Junwa
833 Nimmyo
850 Montoku
858 Seiwa Fujiwara Yoshifusa
872 Fujiwara Mototsune
876 Yozei
885 Koko
887 Uda
890 -
898 Daigo
930 Shujaku Fujiwara Tadahira
947 Muragami
949 -
967 Reizei Fujiwara Saneyori
970 Enyu Fujiwara Koretada
972 Fujiwara Kanemichi
977 Fujiwara Yoritada
985 Kwazan Fujiwara Kaneie
987 Ichiyo
990 Fujiwara Michitaka
995 Fujiwara Michikane
996 -
1011 Sanjo
1016 Fujiwara Michinaga
1017 Go-Ichiyo Fujiwara Yorimichi
1036 Go-Shujaku
1045 Go-Reizei
1068 Go-Sanjo Fujiwara Norimichi
1073 Shirakawa
1075 Fujiwara Morozane
1087 Horikawa
1094 Fujiwara Moromichi
1099 -
1105 Fujiwara Tadazane
1107 Toba
1121 Fujiwara Tadamichi
1124 Shutoku
1142 Konoye
1155 Go-Shirakawa
1158 Konoe Motozane
1159 Nijo
1165 Rokuju
1166 Fujiwara Motofusa
1169 Takakura
1179 Konoe Motomichi
1181 Antoku
1183 Fujiwara Moroie


Return to Japan

previous page

next page

Return to Asia

Return to General Index